نوشته هایی با برچسب سمینار


حضور ضربان نامنظم در مجموعه سمینارهای باشگاه ارتباطات حرفه ای

حضور ضربان نامنظم در مجموعه سمینارهای باشگاه ارتباطات حرفه ای

ضربان نامنظم در سمینار ارتباطات حرفه ای حضور یافت و اجرای مدیر مسئول موسسه مورد تشویق حضار فرهیخته سمینار قرار گرفت.